حبیب شهبازی گیگاسری

صفحه نخست /حبیب شهبازی گیگاسری
حبيب شهبازي گيگاسري
نام و نام خانوادگی حبیب شهبازی گیگاسری
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی / دانشکده کشاورزی / اقتصاد کشاورزی
تحصیلات دکترای تخصصی / اقتصاد کشاورزی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 اقتصاد و توسعه کشاورزی 35 (1) (1400) 72-92
2 فصلنامه علمی -پژوهشی برنامه ریزی و بودجه 21 (1399) 77-101
3 پژوهشنامه اقتصادی 72 (1398) 205-236
4 اقتصاد و توسعه کشاورزی 33 (1398) 25-39
5 پایداری، توسعه و محیط زیست 2 (1398) 71-82
6 تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران 49 (1397) 397-412
7 تحقیقات اقتصاد کشاورزی 38 (1397) 65-80
8 کاوشهای مدیریت بازرگانی 19 (1397) 19-38
9 اقتصاد کشاورزی و توسعه 102 (1397) 217-244
10
Journal of Hydrosciences and Environment 1 (2017) 7-19
11
International Journal of Agricultural Management and Development 7(1) (2017) 133-140
12
International Journal of Agricultural Management and Development 7 (2017) 305-312
13 انسان و محیط زیست 38 (1395) 13-25
14 اقتصاد کشاورزی 10 (1395) 89-112
15 اقتصاد و توسعه کشاورزی 30 (1395) 207-217
16 اقتصاد و توسعه کشاورزی 30 (1395) 207-217
17 اقتصاد کشاورزی و توسعه 93 (1395) 247-270
18 اقتصاد کشاورزی و توسعه 94 (1395) 213-244
19 اقتصاد کشاورزی 10 (1395) 17-35
20 اقتصاد و توسعه کشاورزی 29 (1394) 389-400
21 مدیریت بهره وری 33 (1394) 47-76
22
International Journal of Agricultural Management and Development 5 (2015) 283-294
23 اقتصاد و توسعه کشاورزی 29 (1394) 389-400
24 مطالعات اقتصادی کاربردی ایران 12 (1393) 167-184
25 اقتصاد کشاورزی و توسعه 84 (1392) 177-203