آیین‌نامه‌های پژوهشی

صفحه نخست /آیین‌نامه‌های پژوهشی

در زیر، فهرست فرم‌ها و آیین‌نامه‌های پژوهشی آورده شده‌است:

ارتباط با جامعه و صنعت

 عنواندریافت فایل
1 دستور العمل اجرایی شیوه نامه فرصت مطالعاتی در جامعه و صنعت(جدید)  
2 فرم شماره 1 (جدید)  
3 فرم شماره 2 (جدید)  

تبدیل وضعیت

 عنواندریافت فایل
1 تبدیل وضعیت پیمانی به رسمی آزمایشی  
2 بررسی صلاحیت عمومی  
3 آیین نامه استخدامی هیات علمی  

تخلفات پژوهشی

 عنواندریافت فایل
1 آئین نامه مصادیق تخلفات پژوهشی  

نشر

 عنواندریافت فایل
1 آئین نامه نشریات علمی  
2 آیین نامه نشر دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی ( جدید )  

تشویقی

 عنواندریافت فایل
1 آیین نامه تشویق مقالات  
2 فرم_تقاضای پاداش_تشویق مقالات  

همایش ها

 عنواندریافت فایل
1 آیین نامه کنفرانس ها  
2 آئین نامه همایشهای علمی  

ترفیع

 عنواندریافت فایل
1 آیین نامه ترفیع  
2 آیین نامه پایه تشویقی  
3 صورتجلسه الحاقی پایه تشویقی  
4 فرم_تقاضای_پایه_تشویقی_پژوهشی  
5 فرم_تقاضای_ترفیع_سالانه اعضاء هیات علمی  
6 شیوه نامه ارزیابى سوابق و فعالیتهای پژوهشى (جدید)  

ارتقا

 عنواندریافت فایل
1 آیین نامه ارتقا  

طرح ها

 عنواندریافت فایل
1 آئین نامه طرح های پژوهشی داخلی  
2 فرم ارزیابی طرح پژوهشی داخلی  
3 فرم یشنهادیه_طرح_داخلی  

گرنت

 عنواندریافت فایل
1 آیین نامه گرنت  
2 آئین نامه برنامه گرنت فناوری  
3 فرم_تقاضای_دریافت_اعتبار_پژوهشی  
4 فرم تسویه هزینه های بدون فاکتور(جدید)