وحید پور امین

صفحه نخست /وحید پور امین
نام و نام خانوادگی وحید پور امین
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی / دانشکده فنی و مهندسی / مهندسی کامپیوتر
تحصیلات فوق لیسانس-مهندسی کامپیوتر
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانهمایش
1
International Congress on SCIENCE & ENGINEERING - Japan, Tokyo - October 14 - 15, 2019