هاجر مریخ پور

صفحه نخست /هاجر مریخ پور
هاجر مريخ پور
نام و نام خانوادگی هاجر مریخ پور
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی / دانشکده کشاورزی / باغبانی و مهندسی فضای سبز
تحصیلات دکترای تخصصی / دکتری -علوم خاک گرایش شیمی و حاصلخیزی
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
Arabian Journal of Geosciences 14(2500) (2021) 2-13
2
ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH https://doi.org/10.1007/s11356-021-16300-4 (2021) https://doi.org/10.1
3 تحقیقات کاربردی خاک - (1400) -
4 علوم محیطی - (1400) -
5
International Journal of Environmental Science and Technology https://doi.org/10.1007/s13762-021-03183-8 (2021) https://doi.org/10.1
6
Journal of Environmental Health Science and Engineering https://doi.org/10.1007/s40201-021-00623-y (2021) https://doi.org/10.1
7 سلامت و محیط زیست 13 (1399) 607-620
8 مجله مهندسی بهداشت محیط 1 (1399) 99-116
9 مجله آب و فاضلاب -31 (1399) -1
10
Archives of Hygiene Sciences 9 (4) (2020) 311-324
11
Environmental Earth Sciences 79 (2020) 428
12 مهندسی بهداشت محیط 7 (1399) 427-442
13
Journal of Environmental Health Science and Engineering - (2020) -
14
Journal of Experimental Nanoscience 15 (2020) -
15
Journal of Advances in Environmental Health Research 8 (2020) 119-130
16
Environmental Health Engineering and Management Journal 2 (2020) 67-77
17
ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH 27 (2020) 13301-13314
18
Archives of Hygiene Sciences 7 (2018) 303-311
19 مجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور 6 (1397) 1-11
20
ENVIRONMENTAL RESOURCES RESEARCH 6 (2018) 69-78
21 مجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور 5 (1396) 9-24
22
Archives of Environmental & Occupational Health 72 (2017) 279–288
23
KOREAN JOURNAL OF CHEMICAL ENGINEERING 31 (2017) 234-244
24
Journal of Water and Climate Change 8 (2017) 203–218
25
MODELING EARTH SYSTEMS AND ENVIRONMENT 1 (2015) 47
26
Iranian Journal of Toxicology 9 (2015) 1247-1253
27
Iranian Journal of Toxicology 9 (2015) 1378-1384
28
Journal of Chemical Health Risks 5 (2015) 199-208
29
Clean Technologies and Environmental Policy 17 (2015) 1645–1661