نسیبه پوطی

صفحه نخست /نسیبه پوطی
نام و نام خانوادگی نسیبه پوطی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی / دانشکده فنی و مهندسی / مهندسی کامپیوتر
تحصیلات فوق لیسانس-مدیریت فناوری اطلاعات
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 نشریه مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند 10 (1400) 1-52
2 نشریه علمی مدیریت اطلاعات 7 (1400) 1-34
3
Electronic Commerce Studies 11 (2020) 119-166
4 پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات 35 (1398) 519-552
5 مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند 6 (1397) 145-175
6 فناوری آموزش 13 (1397) 309-323
7 اخلاق در علوم و فناوری 13 (1397) 8-15
8 مدیریت اطلاعات 3 (1396) 139-168
9 فناوری آموزش 11 (1396) 223-233
10 فناوری آموزش 11 (1396) 323-333