مهرداد رسولی

صفحه نخست /مهرداد رسولی
نام و نام خانوادگی مهرداد رسولی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی / دانشکده کشاورزی / باغبانی و مهندسی فضای سبز
تحصیلات دکترای تخصصی-علوم باغبانی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 پژوهشهای کشاورزی پایدار 1 (1399) 66-71