علیرضا نوروزی شرف

صفحه نخست /علیرضا نوروزی شرف
عليرضا نوروزي شرف
نام و نام خانوادگی علیرضا نوروزی شرف
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی / دانشکده کشاورزی / باغبانی و مهندسی فضای سبز
تحصیلات دکترای تخصصی / فیزیولوژی و اصلاح گیاهان زینتی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانهمایش
1 اولین همایش ملی پژوهش های جامعه محور در کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست - ایران، اسدآباد - 02 و 03 شهریور 1400
2 اولین همایش ملی پژوهش های جامعه محور در کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست - ایران، اسدآباد - 02 و 03 شهریور 1400
3 دهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع پایدار - ایران، تهران - 16 تا 18 تیر 1399
4 یازدهمین کنگره علوم باغبانی - ایران، ارومیه - 04 تا 07 شهریور 1398
5 نهمین همایش ملی گیاهان داروئی و کشاورزی پایدار - ایران، همدان - 03 بهمن 1397
6 اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم کشاورزی و منابع طبیعی با محوریت فرهنگ زیست محیطی - ایران، تهران - 20 تیر 1397