علیرضا نوروزی شرف

صفحه نخست /علیرضا نوروزی شرف
عليرضا نوروزي شرف
نام و نام خانوادگی علیرضا نوروزی شرف
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی / دانشکده کشاورزی / باغبانی و مهندسی فضای سبز
تحصیلات دکترای تخصصی / فیزیولوژی و اصلاح گیاهان زینتی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
INDUSTRIAL CROPS AND PRODUCTS 158 (2020) 112950
2 پژوهشهای کشاورزی پایدار 1 (1399) 66-71
3
Agriculturae Conspectus Scientificus 85 (2020) 281-289
4
Horticulture Environment and Biotechnology 60 (2019) 767-777
5
Fundamental and Applied Agriculture 4 (2019) 759-768
6 به زراعی کشاورزی 21 (1397) 131-148
7
PHYSIOLOGY AND MOLECULAR BIOLOGY OF PLANTS 24 (2018) 423-431
8
Agriculturae Conspectus Scientificus 83 (2017) 169-174
9
Agriculturae Conspectus Scientificus 81 (2017) 161-166